Hopp til hovedinnhold

Har du et vanskelig spørsmål?

Spør Klara Klok!
Det er gratis, anonymt og du får svar i løpet av en uke

Panikk, lukk siden

Du er her

Fagpanelet

Psykologer:
Psykolog Tor Erlend Vold
  jobber i dag i egen privat praksis ved Psykolog i Nord - PIN AS, hovedsaklig med sakkyndighetsoppdrag for tingretten og barneverntjenesten. Han har god erfaring med individualterapi, miljøterapi, familiesystemisk arbeid, tverrfaglige ansvarsgrupper, veiledning og noe undervisning. Han har praksis fra bl.a Barne-og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP), voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP), voksenpsykiatrisk avd. (allmennpsykiatrisk), Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) for grunnskole og videregående, Habiliteringsteamet for voksne, samt en periode som psykolog for studenter i regi av Studentsamskipnaden i Bodø. 

Psykolog Andreas Vikan Seljeseth arbeider for tiden ved Stab Rehab Nordlandssykehuset, Enhet for nysyke med psykoseproblematikk (ENP). Han har bred klinisk erfaring etter flere år ved Modum Bads avdeling for spiseforstyrrelser, Jessheim DPS voksenpsykiatrisk poliklinikk og Avdeling Spesialpsykiatri ved Akershus Universitetssykehus.

Psykolog Elin Antoniussen er for tiden ansatt i PPT Bergen der hun jobber i forhold til både barn og voksne. Hun er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde barn og ungdom, og har bred erfaring fra poliklinisk arbeid med barn, ungdom og deres familier

Psykolog Christer Lunde Gjerstad er i dag ansatt ved Stressmestringsteam Østlandet, Forsvarets Sanitet. Han har variert erfaring fra klinisk arbeid med barn, ungdom og voksne i bl.a. pedagogisk-psykologisk tjeneste, poliklinikk og bofellesskap. Han har også krysskulturell kompetanse fra arbeid ved Tygerbear Foundation for Traumatised Children and Families i Cape Town, Sør-Afrika

Psykolog Elisabeth Sjølie jobber som kommunepsykolog i Sortland kommune. Jobber med forebyggende tiltak for barn og unge, eksempelvis med forebygging av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Holder også foreldrekurs for foreldre i risiko. Tidligere jobbet med ungdommer med alvorlige atferdsvansker/vold/rus etc i MST Tromsø. Har også erfaring fra voksenfeltet. Jobbet 5 år på sykehuset i Haugesund på allmennpsykiatrisk avdeling og i akutteam. Ved siden av sin nåværende jobb tar hun på seg oppdrag som barnefaglig sakkyndig for retten.

Leger:
Lege Ole Norden er fastlege på Nordbyen legesenter i Tromsø og er spesialist i allmennmedisin. Han jobber også som lege og faglig leder på helsestasjon for ungdom i Tromsø (TVIBIT). I tillegg jobber han på overgrepsmottaket i Tromsø. Han har vært legevaktslege i 14 år og jobber fortsatt på legevakta i Tromsø. Han har tidligere jobbet med gynekologi, hjertemedisin, indremedisin og kirurgi, samt psykiatri på sykehus, og som høyskolelærer på sykepleierutdanningen.

Lege Mari Oppebøen har etter endt turnustjeneste jobbet tre år som allmennpraktiker i Oslo og samtidig kjørt legevakt ved Oslo kommunale  legevakt. Etter dette har hun jobbet tre år som barnelege ved Drammen sykehus/Vestre Viken helseforetak. I April i år startet hun å jobbe ved Barne og ungdomsklinikken på Rikshospitalet i Oslo og der jobber hun fortsatt som barnelege. Hun har vært med i Klara Klok siden 2007.

Lege Gard Frodahl Svingen er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2003. Har arbeidet som lege ved Sykehuset Innlandet, Haraldsplass diakonale sykehus (medisinsk avdeling) og Haukeland Universitetssjukehus (hjerteavdelingen), samt tjenestegjort som bataljonslege i Telemark bataljon. I tillegg bred erfaring fra legevaktsarbeid i over 10 år. Doktorgrad (Phd) innen forebyggende hjertemedisin og epidemiologi 2016 ved Universitetet i Bergen.

Lege Therese Utgård jobbet som assistentlege ved medisinsk avdeling, også arbeidet ved Helsestasjon for ungdom. Påbegynt master i Public Health fra University of Liverpool. Lokalpolitiker for Ap, nestleder i Møre bispedømme, innvalgt for Åpen folkekirke og har engasjement for en kjønnsinkluderende politikk. 
 

Lege Trine Aarvold har under utdannelsen jobbet med seksualundervisning for 10.klasse med Medisinernes seksualopplysning (MSO) og svart på telefoner fra barn og unge hos SUSS telefonen. Hun jobber nå som lege ved Sex og Samfunn.

​Lege Anne Wæhre er barnelege og hun er under spesialisering i barne-og ungdomspsykiatri. Hun jobber for tiden på Norsk Behandlingstjeneste for transseksualisme på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Hun har tidligere jobbet på Karolinska Sjukhuset som barnelege, og seksjon for psykosomatikk og barnepsykiatri på Rikshospitalet. Hun har en doktorgrad innen hjertesvikt hos barn. 

 

Helsesøstre:
Helsesøster Nina Olsen har mange års erfaring fra arbeid med barn og unge som helsesøster i videregående skole, ungdom skole og ved Helsestasjon for ungdom både i Bodø og Ålesund. Har i tillegg arbeidet i  flerkulturelle miljøer med ansvar som helsesøster i asylmottak. Erfaring som miljøterapeut i HVPU Ålesund. Helsesøster i fagpanelet til Klara Klok siden oppstarten.

Helsesøster Magda Hoff jobber til daglig ved Alsgård helsestasjon og Helsestasjon for ungdom i Bodø. Tidligere har hun jobbet ved Asphaugen videregående skole som helsesøster. Hun har også lang erfaring fra Nordlandssykehuset, bla som intensivsykepleier i mange år.

Helsesøster Unni Tranaas Vannebo har arbeidet som helsesøster i Fosnes kommune i mange år med ansvar for både helsestasjon og skolehelsetjenesten. Har også arbeidet ved sykepleierutdanningen ved Høyskolen i Namsos (HINT).Også arbeidet med Tidlig intervensjon i Nord Trøndelag i mange år.  Arbeider nå ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør.

Helsesøster Elin Synnøve Nilssen arbeider som helsesøster på Østbyen og Støver barneskole. I tillegg arbeider hun ved Helsestasjon for ungdom. Hun har tidligere arbeidet som helsesøster på Bodin videregående skole, og har mange års erfaring i å arbeide med barn og unge fra barneavdelingen ved Narvik sykehus.

Helsesøster Kjerstin Møllebakken jobber som helsesøster ved Kirkenes helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Har i mange år arbeidet ved skolehelsetjenesten og helsestasjonen. Jobber til daglig som helsesøster i videregående skole, med balnt annet stor andel av borteboere. Er koordinator og jobber ved helsestasjon for ungdom, har jobbet med dette i flere år. Har vært med å skrive "Veiviser for skolehelsetjenesten i Videregående skole", arbeidsverktøy for landets helsesøstre.

Helsesøster Elin Jerijærvi jobber til daglig ved Sommerlyst ungdomskole Maritime videregående. Hun har videreutdanning i kropp og selvfølelse og er også med i Konsultasjonsteamet på Statens Barnehus i Tromsø. Hun har tidligere jobbet som helsesøster ved Breivika videregående skole og ungdommens helsestasjon i Kirkenes.

Helsesøster Grete Lind er helsesøster og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Hun har mange års erfaring som helsesøster og sexologisk rådgiver i ungdomsskoler, videregående skoler og Helsestasjon for ungdom i Vestby og Ski kommuner. Hun arbeider nå som avdelingsleder for helsestasjonstjenesten og også på Helsestasjon for ungdom i Moss kommune. Hun er også sexologisk rådgiver for Kondomeriet, og underviser og holder foredrag for forskjellige høgskoler og i andre sammenheng. Hun er styremedlem i Norsk forening for klinisk sexologi og sekretær i det lokale laget av sexologer i Østfold.

Helsesøster Kristin Karlbom Sveaas Sveaas jobber i Lier kommune som helsesøster i skolehelsetjenesten (ungdomsskole), helsestasjon for ungdom og lavterskel psykisk helsehjelp til ungdom 13-26 år, samt som prosjektleder i samhandlingsprosjekt "helhetlige helsetjenester for ungdom 13-26 år som har psykiske vansker og/eller rusproblemer". Prosjektet jobber med hvordan offentlig hjelpeapparat i kommunen fastleger og spesialisthelsetjenesten kan samarbeide tverrfaglig og tverretatlig for å bidra til at ungdom får riktig og rask hjelp. Hun er utdannet helsesøster og barnesykepleier. Hun har videre utdanning i vold i nære relasjoner - menneskerettigheter og profesjonsetikk, og mastergrad i klinisk psykisk helsearbeid. Hun har også kompetanse innen foreldreveiledning og er sertifisert ICDP-veileder. Hun har jobbet med barn og ungdom i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten fra 1998. Har jobbet i Klara-klok siden januar 2012 og underviser på HiOA ( en gang i året) om vold i nære relasjoner for sykepleiere som tar videreutdanning i barnesykepleie.

Helsesøster/jordmor Anita Odland Pedersen jobber som helsesøster ved skolehelsetjenesten på Nordahl Grieg Vgs i Bergen, og på Engen ungdomshelsestasjon. Hun har lang erfaring med arbeid rettet mot barn, ungdom og deres pårørende. Videre har hun jobbet flere år som jordmor på føde- og barselavdelingen ved Kvinneklinikken i Bergen. Hun har i tillegg jobbet som fag- pg personalansvarlig i kvinnehelsefirmaet Quintet AS med ansvar for fagområdet seksuell helse og blant annet skrevet en del blogginnlegg om temaet. Hun har deltatt i etterutdanning i "Utvidet rekvireringsrett for langtidsvirkende prevensjon" og er kursledersertifisert til å holde kurs i "Depresjonsmestring for ungdom" (DU) og parkurs for førstegangsforeldre "Godt samliv".

Helsesøster Frøydis Arvhage jobber som helsesøster i ungdomsskolen og barneskolen i Skien kommune. Hun har lang erfaring fra legevakt, psykiatri og sykehus, og er videreutdannet som operasjonssykepleier. I tillegg har hun videreutdanning i pedagogikk, overvekt hos barn og unge, og samspill og tilknytning hos barn og nære omsorgspersoner. Hun har også kompetanse innen foreldreveiledning og er sertifisert ICDP-veileder. I tillegg har hun deltatt i et prosjekt om å forebygge uønskede svangerskap og aborter hos jenter i ungdomsskolen.

Helsesøster Britt Vangsnes arbeider til daglig som helsesøster ved helsestasjon for ungdom og skolehelsetjeneste i videregående skoler i Haugesund kommune. Hun har bla. ansvaret for seksualundervisningen for alle 10 klassene i kommunen. Før dette, jobbet hun 11 år som helsesøster ved helsestasjon for ungdom og skolehelsetjeneste i videregående skole i Stavanger kommune. Og før det igjen, 13 år som distriktsledende helsesøster i Karmøy kommune. Hun har videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge og har tatt innføringsseminaret i kognitiv terapi. Hun har siden 2007 drevet årlige kurs i mestring av depresjon for ungdom (DU) og er også sertifisert som kursleder i KID og KIB. Hun har også tatt noen studiepoeng i bruk av dyr i terapi.

Helsesøster Hege Christine Sørensen er ansatt i Fredrikstad kommune som helsesøster. Hun har lang erfaring fra helsestasjonen med småbarn, og i skolehelsetjenesten i ungdomskolen. Hun har også erfaring fra barneskolen. Tidligere har hun jobbet i hjemmesykepleien, og på sykehus ved barneavdeling, psykiatri og akuttavdeling.

Helsesøster Bjarne Jota er utdannet helsesøster. Han har arbeidet i Lødingen kommune siden 1982, som helsesøster siden 1998. Ansatt ved Lødingen helsestasjon som ledende helsesøster, og arbeider med "hele spekteret" - barn og unge fra 0 - 20 år.

Helsesøster Ida Kristin Engen er helsesøster og jobber for tiden på et ungdomshus på Grønland i Oslo, med ungdom i alderen 15 – 22 år. Der jobber hun tett med ungdom rundt temaene psykisk helse, hverdagsmestring, seksuell helse og rus, ofte i nært samarbeid med andre helse- og sosialinstanser (NAV, skole, barnevern, BUP, DPS, forebyggende politi og konfliktrådet). Hun er sertifisert i Hasjavenningsprogrammet (HAP), samt vært drivende kraft i å etablere en byomfattende jentegruppe. Hun har flere års erfaring som sykepleier ved en kirurgisk barnepost på Rikshospitalet, og i avlastningstjenesten for barn og unge i Trondheim kommune. Hun har også erfaring fra det internasjonale forskningsmiljøet, etter et internship hos World Health Organization i 2012. I 2011/2013 tok hun en mastergrad i «International sosial welfare and health policy» ved HiOA, hvor hun skrev sin masteroppgave om ungdom- seksuell og reproduktiv helse i Vest-Afrika.

Helsesøster/sexologisk rådgiver Lill June Heimly Jenssen er ansatt i Sandnes Kommune og jobber som helesøster og sexologisk rådigiver på Helsestasjon for ungdom. Har arbeidet på flere ungdomsskoler i Sandnes. Har tidligere erfaring fra Kommunehelsetjenesten, Akuttmottaket ved Harstad Sykehus og Akuttpsykiatrisk avd. ved Stavanger Universitets Sykehus. Har bodd flere år i England og Belgia, og samarbeidet med Den Norske Sjømannskirke og Forsvaret i forhold til akutte kriser i familier. ​

 

Jordmødre:
Jordmor Paul Larsen har erfaring fra fødeavdelinger, fødestuer og akuttmottak. Han jobber full stilling på fødeavdelingen på Narvik sykehus. Han har også deltatt i prosjekt om egen helsestasjon for gutter.

Jordmor Tove Elisabeth Svee jobber i full stilling som jordmor ved fødeavdelingen UNN Harstad. Hun har jobbet som jordmor siden 1992. Jobber for tiden som avdelingsjordmor men er også i klinisk arbeid. Har mange års erfaring fra svangerskap, fødsel og barsel omsorg. Har videreutdanning i ledelse og  i psykisk helse samt holder på med en master i klinisk helsevitenskap ved NTNU. 

 

Sexologiske rådgivere:
Sexologisk rådgiver Lene Pedersen er utdannet sykepleier med spesialutdanning innen psykisk helse, sexologi samt helsepedagogikk. Godkjent spesialist i sexologisk rådgivning NACS 2007.
Drevet privat sexologisk praksis fram til 2014. Jobber nå i spesialisthelsetjenesten innen Læring- og mestring, er leder for Lærings- og mestringssenteret samt har ansvar for barn, ungdom og familietilbud. Har et samarbeid med Vardesenteret med jevnlig undervisning samt samtaler ved behov.
Har jevnlige foredrag og undervisning i forhold til psykisk helse og seksualitet.

Sexologisk rådgiver Siv Gamnes er sykepleier og spesialist i sexologisk rådgiving - NACS. Hun har jobbet med seksuell og reproduktiv helse i over 20 år ved Sex og samfunn – senter for ung seksualitet (tidligere Klinikk for seksuell opplysning). De siste 10 årene har hun vært daglig leder ved senteret. Hun har vært med å forfattet og i flere omganger vært redaktør for Sex og samfunns Metodebok. Hun er forfatter for et kapittel om seksualitet I Gyldendals grunnbok for sykepleierstudiet og i tillegg har hun skrevet flere informasjonsbrosjyrer om emnet. Fra 2014 driver hun privat praksis med tilbud om sexologisk rådgiving i Oslo. Hun påtar seg også ulike konsulent oppdrag. ​I tillegg skriver hun artikler for ung.no.

​Sexologisk rådgiver Tore Holte Follestad er sykepleier og spesialist i sexologisk rådgiving - NACS. Han har jobbet med temaet seksualitet i flere år og på flere områder som kvinner og menn som selger sex, kvinner og menn som kjøper sex, menn som har sex med menn, mennesker som lever med hiv og ungdom og seksualitet generelt. Han jobber i dag som assisterende daglig leder på Sex og samfunn - senter for ung seksualitet og har i tillegg eget firma der han holder kurs og foredrag i ulike temaer knyttet til seksualitet.​

Sexologisk rådgiver Evelyn Simonnes er sykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning - NACS. Hun har jobbet med seksualitet i mange år. Til daglig jobber hun på Sex og samfunn, senter for ung seksualitet. Daglig har hun sexologisk rådgivning for ungdom, har undervisning for helsepersonell og 10.klasse i tema ungdom og seksualitet. Hun har i tillegg vært med på å skrive ulike brosjyrer og infomateriell. 

 

Andre:
Fysioterapeut Pål Espen Jensen er utdannet fysioterapeut, HMS-konsulent og utdannet trener/instruktør i flere forskjellige idretter. Han arbeider i egen privat praksis og har tidligere vært ansvarlig fysioterapeut og fysisk trener for FK Bodø Glimt i en årrekke. Han har lang erfaring innen idrettsskader, trening, testing, ernæring og antidopingarbeid både gjennom med FK Bodø Glimt, Bodø Håndballklubb og andre toppidrettsutøvere. 

Klinisk ernæringsfysiolog, PhD Aysha Hussain jobber nå som seniorrådgiver hos Forbrukerrådet. Tidligere har hun jobbet ved en frisklivssentral i Oslo kommune, hvor hun jobbet med å hjelpe brukere til å gjøre livsstilsendringer. Hun har også vært førstemanuensis innen samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo. Forskningen hun har gjort omhandlet kroppsoppfatninger og kostvaner blant kvinner og gravides kost og effekten dette kan ha for fosterets sykdomsrisiko senere i livet.  

Tannlege Asta Danzinger er klinisk tannlege i den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland. Lang erfaring i arbeid med barn og ungdom, både i behandling og med forebyggende fokus. Har autorisasjon for bruk av lystgass, og har jobbet mye med pasienter som er engstelige for tannbehandling. 

Klinisk konsulent Wenche Valle Thomassen er klinisk barnevernpedagog med fordypning i barne og ungdomspsykiatri. Utdannet spesialpedagog og familieterapeut. Jobber som enhetsleder og behandler ved Fagenhet for spiseforstyrrelser, BUPA, Nordlandssykehuset. Tidligere erfaring fra Akuttpost for ungdom, fylkesbarnevernet og flyktningekontor.

Psykiatrisk sykepleier Anders Røyneberg jobber som prosjektleder i stiftelsen Sex og samfunn. Han er utdannet psykiatrisk sykepleier og har videreutdanning i kognitiv terapi og studerer for tiden sexologi. På Sex og samfunn jobber han som prosjektleder for samtalegrupper for unge transpersoner og ett prosjekt rettet mot personer som kjøper, bytter og selger seksuelle tjenester. Han holder seksualundervisning for unge i oslo-skolene og holder foredrag/underviser helsepersonell om temaet seksuell helse. I tillegg er han styremedlem i Sex og samfunn og i FRI-foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold. Spisskompetanse på feltene: Identitet - kjønnsidentitet (trans) og seksuell identitet, prostitusjon blant unge, gutter og seksuell helse, seksualundervisning med fokus på grenser, overgrep og selvbestemt seksualitet.

 

Hjelpetelefoner:
Slutta (tidligere Røyketelefonen) kan mye om røyk, snus, nikotinavhengighet og helse. Veilederne har taushetsplikt og tilbyr gratis oppfølging hvis du vil slutte. I tillegg svarer veilederne på spørsmål på Klara Klok. Telefon 800 400 85 og chat er åpen man-fre 10-16. Se www.slutta.no for mer informasjon. 

Rustelefonen gir råd og informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret dit er 08588. I tillegg svarer de på denne type spørsmål her på Klara Klok. Se www.rustelefonen.no for mer informasjon.

Skriv utSkriv ut
Gi tilbakemelding Hva synes du om denne siden?